neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa"
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Què ofereix

El Programa d'Emprenedoria Social de "la Caixa" persegueix els següents objectius: Incrementar l'impacte social de les empreses socials de nova creació; Augmentar les probabilitats d'èxit de les noves iniciatives emprenedores; Accelerar la consolidació d'empreses socials de nova creació; Donar a conèixer a la societat les noves iniciatives emprenedores socials i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància d'aquesta nova tipologia d'empreses.

Aquesta iniciativa considera que les empreses socials en «fase llavor» comprenen tant a les persones emprenedores que volen iniciar una nova activitat, com a les empreses socials amb un recorregut formal inferior a tres anys.

Aquest programa també es dirigeix a les entitats socials ja consolidades però que busquen transformar-se en una empresa social a fi de resultar més viables econòmicament, mantenint l'impacte social de la seva activitat.

Com adreçar-s'hi

Cada any s'obre una convocatòria en la que les persones i entitats interessades s'hi poden presentar, tot omplint el formulari corresponent. La valoració dels projectes es realitza considerant els següents aspectes: impacte social, capacitat emprenedora, viabilitat econòmica, innovació, i coherència del projecte.

La informació necessària per a portar a terme l'anàlisi serà recollida en les diferents fases del procés de selecció:
Fase 1. Compliment de les bases. S'analitzaran de forma objectiva els projectes presentats per a comprovar que compleixen les bases.
Fase 2. Avaluació dels formularis. Es valoraran els projectes en funció dels criteris descrits.
Fase 3. Entrevista. Les millors candidatures de la fase 2 seran entrevistades per a valorar la idoneïtat dels projectes.
Fase 4. Defensa del projecte. Les candidatures finalistes presentaran els seus projectes realitzant una breu explicació a un comitè d'experts designat per l'Obra Social ”la Caixa”, que decidirà la selecció final.

Activitat

El Programa ofereix un suport integral a les iniciatives d'aquests emprenedors i empreses socials:
 • · Formació i acompanyament gerencial
 • · Xarxa d’emprenedors socials
 • · Imatge i visibilitat de les iniciatives
 • · Suport econòmic

L'acceptació de l'ajuda per part de les persones i iniciatives seleccionades implica un alt nivell de compromís amb el Programa, que es concreta a diferents nivells:
 • 1) Devolució econòmica. El programa vol propiciar la creació d'una cadena de suport entre les pròpies iniciatives emprenedores socials. Per això, les empreses socials nascudes a través d'aquest programa que obtinguin beneficis en els cinc anys següents a la recepció de l'ajuda econòmica es comprometen a aportar un 5% anual dels guanys generats en aquest període de cinc anys inicials (amb un límit màxim equivalent a l'import de l'ajuda atorgada) per a poder finançar nous projectes d'emprenedoria social en «fase llavor».
 • 2) Accés al coneixement. Les persones emprenedores socials seleccionades han de participar activament en les accions de formació previstes en el programa i en les activitats de tutoria.
 • 3) Treball en xarxa. Es requereix la implicació i voluntat de les persones emprenedores socials com a membres de la Xarxa d'Emprenedors Socials de ”la Caixa”.
 • 4) Rendició de comptes. Els i les participants en el programa es comprometen a aportar informació rellevant de forma diligent i periòdica per a la supervisió de les iniciatives.

A més, Fundació ”la Caixa” podrà examinar i auditar, directament o bé a través d'entitats designades a aquests efectes, la destinació de les ajudes a les fins previstes pel Programa. Per a això, els participants en el programa haurien de facilitar l'accés a la documentació requerida, així com entrevistes i reunions amb les auditores designades.

A qui va adreçat

El programa s’adreça a:

 • 1 Emprenedors i emprenedores socials: Entesos com a persones físiques que volen iniciar un projecte d’emprenedoria social amb la constitució d’una nova organització.
 • 2 Empresa social jove: Entesa com una organització constituïda amb menys de tres anys d’antiguitat respecte de la data de tancament del termini de la convocatòria.
 • 3 Entitat social que inicia la seva primera línia de negoci: Entenent com a línia de negoci una activitat de venda d’un producte/servei. Aquesta primera línia de negoci ha de tenir menys d’un any de funcionament respecte de la data de tancament del termini de la convocatòria

El programa s'adreça a persones físiques i jurídiques, on aquestes darreres han de complir les condicions que es descriuen en cada convocatòria

Entitats promotores:

Fundació "la Caixa"