neurones Recull de
recursos per a
L'EMPRENEDORIA
SOCIAL A CATALUNYA
logoGeneralitat

logo
Per a rebre assessorament i acompanyament Per obtenir suport
econòmic i finançament
Per ampliar coneixements Per generar sinergies Per compartir espai i equipaments Recerca i altres
Vols formar part del Recull de Recursos per a l'Emprenedoria Social a Catalunya?
GLOSSARI Emprenedoria social Economia social i solidària Innovació social Impacte social Base de la Piràmide Escalabilitat Capital risc social
   
Concurs d'Emprenedoria i Economia Social
 • Tipologia
  • Assessorament
  • Finançament
  • Formació
  • Espais
  • Intercanvi
 • Fase de la iniciativa emprenedora
  • Incubació d'idees
  • Creació
  • Creixement i expansió
Plaça de la Vila, 1 , 08172 Sant Cugat del Vallès
935 657 000
http://www.cugat.cat/docs/bases-concurs-cooperatives.pdf
Què ofereix

En el marc del programa municipal cooperatiu de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aquest convoca aquest concurs d'Emprenedoria Social i Cooperativa per a fomentar la creació de nova ocupació especialment dirigida a col·lectius vulnerables a través de l’impuls a la creació de noves empreses de base cooperativa orientades a aquesta finalitat.

En concret el concurs es proposa:
a) Generar ocupació estable, especialment per als col•lectius que tenen especials dificultats per accedir al mercat de treball i fomentar l’activitat econòmica.
b) Promoure la difusió del cooperativisme de treball al municipi i la sensibilització sobre els seus valors, en el marc del programa “municipi cooperatiu” de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.
c) Promoure l’emprenedoria social, entesa com les iniciatives empresarials que s’orienten a resoldre un problema social o ambiental.
d) Promoure la creació de cooperatives que compatibilitzin l’orientació social de la seva gestió amb la producció de béns o serveis que generin valor afegit.
e) Donar suport específic a 4 projectes d’emprenedoria social, facilitant la seva engegada, consolidació i creixement a Sant Cugat del Vallès.

Com adreçar-s'hi

A través del Servei d'Ocupació Municipal.

Activitat

Els equips promotors guanyadors del concurs, reben:

a) Premi de 2.000 € per a l’engegada del projecte.
b) Acompanyament expert a l’engegada i consolidació del projecte durant un mínim de 6 mesos.
c) Espai de co-working (i altres, si escau) gratuït en un centre de negocis o espai anàleg que formarà part del projecte.
d) Subvenció d’un màxim de 18.000 € repartida al llarg de la durada de l’acompanyament del projecte, condicionada a la justificació de resultats:
- Creació de la cooperativa de treball (3.000 €)
- Altres assoliments que determinarà la Comissió de Seguiment i distribuirà en el calendari, en funció de la naturalesa de cada projecte, sempre orientats a maximitzar les opcions per tal que els recursos invertits reverteixin efectivament en pro ojectes viables i en nova ocupació; fins a un màxim de 15.000€ addicionals.
e) Inscripció a l’Associació Sant Cugat Empresarial, gratuïtament durant el primer any des de la constitució de la cooperativa.
f) Inscripció a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya durant el primer any des de la constitució de la cooperativa.
g) Accés preferent al servei d’orientació per a la constitució i el finançament de cooperatives de treball que presta la referida Federació.
h) Invitació a participar en els procediments negociats o altres licitacions municipals que es realitzin per a la provisió de productes o serveis per a l’Ajuntament o els seus organismes autònoms que coincideixin total o parcialment amb l’objecte de l’activitat econòmica de l’empresa.
i) Mitjançant acord amb la Fundació SEIRA, accés als sistemes o entitats de crèdit més adients a les característiques del projecte.
j) Mitjançant acord amb l’entitat “Acció solidària contra l’atur”, possibilitat de sol•licitar préstecs sense comissions ni interessos d’acord amb el Conveni entre aquesta entitat i la Fundació SEIRA per a les cooperatives de nova creació.
k) Accés preferent als serveis d’acompanyament a l’emprenedoria existents al municipi i canalitzats a través de l’Ajuntament i/o de la Fundació Sant Cugat Actiu (consultoria, projecció de marques, networking, formació, altres línies de finançament, internacionalització, etc.

A qui va adreçat

El concurs s'adreça a persones residents a Sant Cugat del Vallès (com a mínim 2/3 de les promotores de cada projecte), que estiguin en situació d’atur (com a mínim 2/3 d’elles i, com a mínim,1/3 d’elles durant 6 mesos dels 12 mesos anteriors a la data de finalització del termini per a la presentació de projectes), que estiguin en disposició (com a mínim 2/3 d’elles) de dedicar la jornada laboral completa a l’engegada, creixement i consolidació del projecte empresarial.

Els requisits que han de complir els projectes presentats són:
- Que prevegi tenir la seu de l’activitat a Sant Cugat del Vallès i que expressi el compromís de mantenir-la de forma indefinida.
- Que es comprometi a que les futures contractacions de personal provinguin del Servei Municipal d’Ocupació (SOM) de l’Ajuntament de Sant Cugat i dels col·lectius que s’estableixin des del propi SOM com a especialment vulnerables, almenys en un 75% dels casos. El SOM tindrà en compte la naturalesa de cada projecte i procurarà, pel que fa a aquest punt, afavorir la seva sostenibilitat i capacitat de creixement.
- Que aporti tota la informació necessària per a la valoració de la seva viabilitat tècnica i econòmica i de la seva adequació als objectius del concurs, seguint el guió del pla d'empresa.

Entitats promotores:

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès